top of page
  • Marta Dušková

Čeká Tišice, Všetaty a Byšice omezení veřejné dopravy?

Středočeský kraj zveřejnil v tiskové zprávě dne 11. srpna informaci o dohodě s Mladou Boleslaví na vstupu města do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti.

Odlišná situace je u obcí Tišice, Byšice a Všetaty, které podle Středočeského kraje dosud nepřistoupily na Standardy dopravní obslužnosti a roční jednání nevedly k žádnému výsledku.„Příčinou je neochota vedení obcí a městyse přistoupit do systému SDO,“ připomíná možný scénář Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Staly by se černými pasažéry v celém systému PID, což by nebylo fér vůči takřka všem ostatním obcím a městům Středočeského kraje s výjimkou města Kladna. Jako objednavatelé regionální dopravy proto přistoupíme k regulaci počtu spojů autobusů o i osobních vlaků tak, abychom vyhověli základním principům schváleným v rámci zavedených standardů,“ konstatuje Petr Borecký. Pokud obce nezmění své stanovisko do pátku 18. srpna, změny ve veřejné dopravě se projeví

10. prosince 2023.


O jaká možná omezení se jedná?

- Vybrané vlaky linek R43 a S3 budou Všetaty, Tišicemi a Byšicí pouze projíždět anebo jízdu ukončí/začnou v Neratovicích (Os 9520, Os 9522 o sobotách a svátcích, Sp 1540, Os 9526, Os 9528, Os 9530, Os 9532, Os 9534, Os 9536, Os 9538, Os 9540, Os 9523, Os 9541, Sp 1543, Os 9543, Os 9525, Sp 1545, Os 9527, Os 9533, Os 9535, Os 9537)

- Autobusová linka 472 z Tišic do Mělníka nebude posílena (již od 3. 9.)Vyjádření obcí k dané situaci:

Obec Tišice

Jak to je se zajišťováním a financováním dopravní obslužnosti?

Vážení spoluobčané,

věřte, že je v mém zájmu spokojenost občanů a dělám maximum pro zachování dopravní obslužnosti v naší obci.


Dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu kraj. Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje (MHD).


Obce, na rozdíl od Kraje nedostávají žádné prostředky na veřejnou dopravu prostřednictvím rozpočtového určení daní. Vedení obce má povinnost dodržovat zákony a zároveň hospodařit s péčí řádného hospodáře. Není možné přejímat zodpovědnost kraje nad rámec platné legislativy. Rozpočet je omezený a je nutné myslet na zajištění provozu, údržby a rozvoje obce.


V loňském roce se na obce obrátila společnost IDSK (smluvní organizace zajišťující organizování veřejné dopravy na území Středočeského kraje). Byli jsme informování, že jelikož Středočeský kraj nemá nadále finanční prostředky na zajištění financování dopravní obsluhy na svém území, rozhodl se rozprostřít náklady i na obce v rámci své působnosti. Proto požadoval, aby obce, včetně obce Tišice, nesly náklady dle rovnice, kterou pro tento účel sestavili.


Výsledek výpočtu je stanovení doplatku na spojení, které dle rozhodnutí kraje není kraj povinen zajišťovat a měl by zohledňovat důležitost spoje pro obyvatele obce, docházkovou vzdálenost a mnohé další parametry. Kraj stanovil tři nové kategorie spojů:


1. minimální dopravní obsluhu

2. rozšířenou dopravní obsluhu a

3. dodatečnou dopravní obsluhu


přičemž tvrdí, že obce mají povinnost na rozšířenou částečně a na dodatečnou v plné výši povinnost přispívat. Parametry a pravidla určuje a může během smluvního vztahu měnit dle krajem určených standardů kraj, a i standardy je oprávněn měnit a mění. Dostáváme se tedy do nejistoty a vývoj požadované částky nemáme šanci ovlivnit.

Od počátku jsou s IDSK vedena jednání na nejvyšší úrovni, kdy obec Tišice argumentuje především povinností kraje zajišťovat dopravní obsluhu na celém svém území a neurčitém vymezení minimální dopravní obsluhy. Její stanovení je plně v kompetenci kraje a obec nemá žádnou možnost do jejího stanovení zasahovat.


Smlouva, která byla obci Tišice předložena navíc nestanovuje ani výhled na další léta a není tedy zřejmé, jaké budou náklady obce na zajištění stávajícího dopravního standardu, ani to, zda tento standard bude zachován.


Přesto vše vedení obce opakovaně deklaruje, že nemá problém s úhradou přiměřené částky, ale se zákonností smluvního ujednání, které je chaotické, nečitelné, nekonkrétní a jednostranně výhodné.


Smlouva nebyla v červnu t. r. zastupiteli podpořena. Následovaly opakované výzvy IDSK o úpravu smlouvy a další jednání. V pátek 21. června jsem vysloveně žádala o úpravu smlouvy dle vzoru Mladé Boleslavy. Bez reakce.


Až v pátek 11. srpna odpoledne přišlo Rozhodnutí o změnách ve struktuře dopravní obslužnosti obce Tišice, kde je uvedeno, že buď smlouvu do 18. 8. závazně odsouhlasíme, což při dodržení zákona není možné, nebo bude omezena doprava s platností od 10. prosince.


Dnes se v pozdnějších odpoledních hodinách setkám s panem ředitelem IDSK a pevně věřím, že jednání bude úspěšné!


Chápu, že nejistota a mediální strašení je velmi nepříjemné. Věřte, že opravdu dělám maximum. Jakmile budu mít další zprávu, pokusím se Vás v co nejkratším čase informovat.


Děkuji za podporu a trpělivost

Jana Syrová, Vaše starostka

Datum vložení: 16. 8. 2023 14:06

Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2023 14:08


Byšice

Jaká je pravda za smlouvami o dopravní obslužnosti mezi obcemi a

Středočeským krajem?

14.8.2023

Dne 11.8. 2023 jsem si přečetla na Idnes a zdopravy.cz článek o tom, že v obci Byšice budou rušeny některé vlakové spoje, převážně zastavování spěšných, ale i osobních vlaků, a to i v době časných ranních hodin, kdy studenti jezdí do škol a občané do zaměstnání.


V pondělí 14.8. jsem obdržela od Kraje prostřednictvím datové schránky zprávu, v níž se hovoří o zrušení jednoho spoje ranního osobního vlaku Os 9523 ve 4:21. Co tedy Kraj hodlá rušit je velkou neznámou.


Na začátku roku 2023 jsme obdrželi od Středočeského kraje soupis spojů, jež zástupci Kraje ohodnotili jako standardní a spojů, které hodnotí jako nadstandardní a na něž žádají doplatek. V případě obce Byšice bylo uvedeno, že nemáme žádný nadstandardní spoj autobusový a v případě osobní vlakové dopravy máme dokonce -1 standardní spoj. Kraj žádal o příspěvek na zastavování jednoho spoje spěšného vlaku R43. Upozorňuji, že v naší obci prakticky nejezdí noční vlaky ani autobusy, obslužnost je již dlouhou dobu opravdu základní.


Obec Byšice podporuje veřejnou dopravu. V roce 2021 jsme postavili ze zdrojů obce a Evropských fondů (ITI) záchytné parkoviště pro cestující železnicí. O toto parkoviště včetně dobíjecích stanic elektrokol, se obec stará a parkování i dobíjení jsou bezplatné. Podotýkám, že proto, abychom takový projekt mohli realizovat, museli jsme odkoupit pozemky od ČD za cca 1 milion Kč.


Zastupitelstvo obce Byšice tedy veřejnou dopravu podporuje, ale odmítá platit „výpalné“ či „penále“ za to, že má na svém území nádraží, na němž budou vlaky zastavovat podle toho, zda obec zaplatí či ne. Vlaky cestují i občané okolních obcí, po nichž Kraj žádné poplatky hradit nechce. Budou tedy obce, které mají nádraží v místě, doplácet za ztráty na železnici? Kdo pak bude těmto obcím kompenzovat finanční ztráty, aby měly ještě peníze na provoz škol a školek, kanalizací, údržby komunikací atd?


Proč obec Byšice na Smlouvu nepřistoupí?

V první řadě proto, že zastupitelé jsou vázáni zákony a my starostové musíme hospodařit s péčí řádného hospodáře. Organizaci veřejné dopravy zaštiťuje zákon č. 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Cituji:


(2) Kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Kraj může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou v sousedícím územním obvodu jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti kraje.


(3) Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. (MHD)


Není možné přehazovat odpovědnost za veřejnou dopravu na obce, a to ani finanční tak, jako to zkouší Středočeský kraj. Obce v rámci svých rozpočtů nedostávají žádné prostředky na veřejnou dopravu prostřednictvím rozpočtového určení daní (RUD). Tyto finance dostávají Kraje a naposledy jim tyto příspěvky byly navýšeny v roce 2021. Mají-li se obce stát podílníky na financování veřejné dopravy nad rámec svých katastrálních území, musí se v tomto směru upravit legislativa a následně RUD.


Kraje a obce mají charakter veřejnoprávních korporací, které mají vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Co se týká vztahu obcí a krajů, tak obce jako základní jednotky územní samosprávy nemají vůči krajům, vyšším územně samosprávným celkům, vztah podřízenosti.


Ještě pár slov k historii jednání se Středočeským krajem. Na počátku, v roce 2022, Kraj nebyl schopen vydefinovat, co je standard a co nikoliv. Na začátku roku 2023 již Kraj spoje nějakým způsobem vydefinoval a stanovil výše poplatků na základě tohoto vzorce:

Starostové v rámci těchto jednání chtěli po Kraji několik informací, především pak počet cestujících na jednotlivých spojích (vytíženost spojů) a předložení vysoutěžených smluv s dopravci. Tyto podklady jsme neobdrželi. Neznáme podmínky výběrového řízení na dopravce, cenu za kilometr, rozložení nákladů dopravců, příjmy z jízdného, náklady Kraje na dopravní obslužnost a další.


Způsob komunikace Středočeského kraje snad nebudu ani rozebírat. Dozvídat se o rušení spojů z médií, dostávat termíny stylem, když do tří dnů neschválíte Smlouvu, zrušíme vám spoje…nepovažuji za standardní. A už vůbec nepovažuji za standardní brát si jako rukojmí občany, kteří jsou na veřejné dopravě závislí. Připomínám, že jen pro svolání zastupitelstva obce je potřeba dodržet zákonné lhůty, tj. minimálně týden předem termín jednání včetně programu zveřejnit.


Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti požaduje po obcích poplatek nazývaný Záloha, splatný každého čtvrt roku. Smlouva je dle mého názoru nevyvážená, neboť obsahuje ujednání o tom, že Kraj může měnit výši Zálohy v průběhu platnosti smlouvy a také může měnit definici dopravních standardů. Jedná se tedy o jakýsi otevřený šek Kraje ve směru k obcím. Je patrné, že Středočeský kraj má problémy s hospodařením a místo hledání řešení ve směru vlastních provozních úspor, kde mě napadá například omezení počtu neefektivních příspěvkových organizací aj., hodlá své problémy řešit na úkor obcí.


Tento postup není možné akceptovat, protože příštím krokem bude příspěvek obcí na krajské nemocnice či na střední školy. Není možné jej akceptovat, protože tím akceptujeme, že zákony v naší zemi nemusí dodržovat vůbec nikdo a každý si může dělat, co chce.

Mgr. Jana Poláková, starostka obce Byšice


Všetaty

Vyjádření úřadu městyse Všetaty k zajištění osobní přepravy osob prostředky hromadné dopravy.

V poslední době proběhla v mediálním prostoru informace o “černých pasažérech” osobní dopravy v rámci Středočeského kraje. Necháme na zvážení každého, kdo články publikoval a na čí popud. Obci jde v první řadě o spokojenost občanů našeho městyse, ale i se snaží fungovat jako řádný hospodář. Smlouva, která nám byla předložena, byla pro vedení městyse neakceptovatelná. Dnes došlo k dalšímu jednání, a to přímo s ředitelem IDSK panem JUDr. Zdeňkem Šponarem o podmínkách jiné smlouvy. Podařilo se dohodnout novou smlouvu, která je pro městys transparentní (víme za co platíme) a finančně výhodnější, obdobnou smlouvu již má město Mladá Boleslav. Ve čtvrtek dojde k podepsání smlouvy, přesto si vedení městyse myslí, že osobní dopravu by měl finančně zajišťovat stát, potažmo Krajský úřad. Samozřejmě náš nesouhlas nemůže pocítit náš občan.

Robert Sokol

Luboš Klobása


Zdroj informací webové stránky obcí či facebook

207 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page