top of page
  • Marta Dušková

Dotace na kulturní a volnočasové aktivity v roce 2021

MĚLNÍK - Rada města Mělník schválila podmínky dotačního programu na kulturní a volnočasové aktivity v roce 2021 v následujícím znění.


Účel podpory

Podporovány budou kulturní aktivity, které nezajišťuje město Mělník, a to především v následujících oblastech:

- podpora kulturní činnosti a aktivit místních kulturních organizací,

- podpora mimořádných aktivit v oblasti kultury a umění s důrazem na rozvoj kulturního dění města,

- podpora aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu,

- podpora projektů navazujících na tradice a kulturní dědictví města,

- podpora kulturních akcí, které se vztahují ke svátkům, výročím a významným dnům města,

- reprezentace města na soutěžích, festivalech a jiných kulturních akcích na nadregionální úrovni,

- podpora kvalitních kulturních projektů a zájmové činnosti zaměřených na konkrétní cílové skupiny (děti a mládež, senioři, mladí nadějní umělci, národnostní menšiny)


Celkový objem finančních prostředků

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rámci schváleného rozpočtu města Mělníka pro rok 2021 na dotace v oblasti kultury činí 1 760 000 Kč.

Okruh způsobilých žadatelů (příjemců) dotace

Právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury a cestovního ruchu, působící na území města Mělník.


Podání žádostí

Žádosti na předtištěném formuláři opatřené razítkem a podpisem statutárního zástupce právnické osoby či podpisem a plnou adresou fyzické osoby se podávají:

osobně na podatelně městského úřadu

poštou na adresu Městského úřadu Mělník, odbor školství a kultury, nám. Míru 51, 276 01 Mělník

prostřednictvím datové schránky (žádost opatřená elektronickým podpisem)


Lhůty pro podání žádostí

Žádosti je možné podávat do 28. února 2021. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.


Posouzení žádostí

Veškeré dotace budou přidělovány na základě doporučení kulturní komise, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).


Hlavními kritérii pro hodnocení žádostí budou:

1. charakter projektu (komerční, neziskový, apod.)

2. význam, rozsah, krátkodobý či dlouhodobý charakter akce

3. přínos pro občany města Mělníka

4. spolupráce žadatele při akcích pořádaných městem Mělník

5. pravidelnost/ jednorázovost činnosti

6. soulad projektu se strategickými dokumenty města, především s https://www.melnik.cz/koncepce-rozvoje-kultury/ds-1428


Bližší informace k dotačnímu programu včetně potřebných formulářů najdete na https://www.melnik.cz/oblast.../ds-1166/archiv=0&p1=1011, Vaše dotazy Vám ráda zodpoví také Šárka Zikmundová, referentka pro oblast kultury a propagace, email: s.zikmundova@melnik.cz, tel: 315 635 349.


Zdroj: facebook město Mělník


32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page