top of page
  • Marta Dušková

Jaká jsou práva a povinnosti pacientů

Každý pacient má právo na poskytnutí a čerpání zdravotní péče a jeho práva musí dodržovat poskytovatelé zdravotních služeb. Na druhou stranu má pacient i povinnosti. Práva i povinnosti vycházejí především ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Mezi základní práva pacienta patří právo na poskytování služeb na náležité úrovni podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, na respektování individuality, dále právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost, respektování soukromí a dále níže popsaná práva, která byla zveřejněna Ministerstvem zdravotnictví.


Další práva pacientů nebo jejich zákonných zástupců (po rozkliknutí odkazů další informace k tématu):

Mezi povinnosti pacientů a jiných osob, které je zapotřebí při poskytování zdravotních služeb dodržovat, patří:

  • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,

  • řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb,

  • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,

  • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,

  • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Tyto povinnosti náleží také zákonnému zástupci pacienta. Zákonný zástupce pacienta je současně povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem.


Podrobnější informace k právům a povinnostem pacienta je možné najít na Národním zdravotnickém informačním portálu Práva a povinnosti pacientů | NZIP.


Lepší orientaci ve zdravotním systému napomůže Průvodce zdravotním systémem Průvodce zdravotním systémem | NZIP.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page