top of page
  • Marta Dušková

Jaká jsou práva rodičů při hospitalizaci jejich dítěte

Pokud je nutné dítě hospitalizovat, je to velké trauma pro dítě i jeho rodiče. Do toho se množí případy, kdy některé nemocnice odmítají přítomnost rodiče po celou dobu pobytu dítěte v nemocnici. Zvyšují tím trauma dítěte, které si zážitek z pobytu v nemocnici ponese pravděpodobně s sebou celý život.

Mají nemocnice na to právo?

Zdravotnický personál jako důvod uvádí odpovědnost za dítě v nemocnici. Podle právních předpisů však žádná obecná zodpovědnost nemocnice za dítě rozhodně není. Naopak odpovědnost za dítě mají pořád rodiče, i když je dítě v nemocnici.


„Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“ (čl. 32/4 Listiny základních práv a svobod).


Rodiče mají právo doprovázet své nezletilé děti v průběhu hospitalizace. Rodiče by měli vědět, že jejich dítě má ze zákona právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce v průběhu hospitalizace. Toto právo je oboustranné – také rodiče mají právo být v kontaktu s dítětem, ale také dítě zastupovat a chránit (například kontrolovat správnost podávaných léků nebo dohlížet na dobré zacházení s dítětem ze strany personálu). Přítomnost rodiče nesmí narušovat poskytnutí zdravotní péče a musí být v souladu s vnitřním řádem nemocnice. Nutno podotknout, že vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů. Je tedy například legitimní požádat rodiče o dočasné opuštění místnosti, kde se zrovna probírá zdravotní stav jiného pacienta. Také je legitimní vykázat rodiče, který narušuje poskytnutí neodkladné zachraňující péče, ničí majetek nemocnice apod. Ale není legitimní bez konkrétního závažného důvodu ve větším rozsahu právo na kontakt omezovat, například vykázat rodiče z důvodu nočních hodin.


Jsou to právě rodiče, kdo uděluje svobodný a informovaný souhlas ke zdravotní péči u dítěte. Zdravotníci nemohou tedy na dítěti provádět zdravotní úkony bez tohoto souhlasu. Výjimku tvoří pouze případy neodkladné péče, které jsou nezbytné k záchraně života nebo zamezení poškození zdraví dítěte.


Právo na nepřetržitý kontakt rodiče a dítěte vyplývá z několika právních předpisů:

  • Čl. 32/4 Listiny základních práv a svobod, podle které mohou být děti odloučeny proti vůli rodičů jen rozhodnutím soudu na základě zákona;

  • § 858 občanského zákoníku, podle kterého je udržování osobního styku s dítětem součástí rodičovských práv;

  • § 28/3e1 zákona o zdravotních službách, podle kterého má nezletilý pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, případně jím zvolené osoby, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, nenaruší‑li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.Vzhledem k tomu, že přibývá případů odmítnutí přítomnosti rodiče s dítětem v nemocnicí, je lépe se připravit, mít informace a bránit si svoje práva.124 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page