• Marta Dušková

Jak to bude s maturitou po sloučení kralupské SOŠ a SOU s neratovickou?

Aneb otázky a odpovědi ke slučování škol.

Přípravy na sloučení kralupské SOŠ a SOU se SOŠ a SOU Neratovice, ke kterému dojde už od září příštího roku, pokračují. Školy čeká mnoho administrativních i praktických kroků, rodiče i žáci mají mnoho otázek. Vedení škol připravilo souhrn těch nejčastějších a doplnilo rovnou odpovědi.1. Jak bude realizováno vlastní sloučení?

Sloučení SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou a SOŠ a SOU Neratovice proběhne k 1. 9. 2022 tak, že všichni žáci a zaměstnanci přejdou k 1. 9. 2022 pod nástupnickou organizaci SOŠ a SOU Neratovice. V průběhu školního roku 2021/2022 dojde k přípravě prostor pro přestěhování a v době letních prázdnin se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou přestěhuje do nástupnické školy, určitá část i na ISŠT Mělník.


2. Musí všichni žáci přejít pod nástupnickou organizaci?

Nemusí, mohou si najít v průběhu školního roku 2021/2022 školu, kde budou chtít studovat. V tomto případě požádají o přestup ke studiu školu, kam budou chtít přestoupit.


3. Které obory vzdělání se budou vyučovat v SOŠ a SOU Neratovice?

Do Neratovic přejdou obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 28-42-L/ 01 Chemik operátor a 29-42-M/01 Analýza potravin. Obory vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje půjdou pod ISŠT Mělník. Výuka oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie bude probíhat v objektu Školní 664, Neratovice ve 2. patře budovy, kde je v současné době domov mládeže.


Chemická laboratoř pro výuku odborných předmětů oborů vzdělání 28-42-L/ 01 Chemik operátor a 29-42-M/01 Analýza potravin vznikne v přízemí jednoho z pavilónů v objektu Spojovací 632, Libiš. Výuka ostatních předmětů u chemických oborů bude použito stávajících učeben SOŠ a SOU Neratovice v objektu Spojovací 632. Kapacita objektu je dostačující i pro další žáky.


4. Budou pro zákonné zástupce žáků a pro zletilé žáky realizovány osobní schůzky?

V lednu budou zahájeny osobní schůzky podle oborů vzdělání. Je vytvořený rezervační systém, kdy se každý bude moci přihlásit podle svých časových možností k osobnímu setkání s řediteli škol. Plánuje se půlhodinová schůzka na půdě SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. Odkaz na přihlášení bude zaslán paní ředitelkou SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou na maily zákonných zástupců a zletilých žáků.


5. Jak bude probíhat přijímací řízení?

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. Bude nutné případným uchazečům sdělit, že škola bude od 1. 9. 2022 přemístěna do prostor SOŠ a SOU Neratovice.


6. Jak to bude vypadat s výukou žáků, kteří přejdou do Neratovic, budou se vzdělávat podle nastavených ŠVP SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou?

Výuka bude probíhat dle schválených ŠVP SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. Po dobu studia se pro přecházející žáky nic měnit nebude. Bude zachována struktura i časová dotace jednotlivých předmětů v souladu s RVP.


7. Budou vzdělávat žáky vyučující ze SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou?

Nástupnická škola převezme všechny zaměstnance SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. S každým zaměstnancem bude jednáno o zájmu přejít na nástupnickou školu. Pokud bude mít konkrétní zaměstnanec zájem, bude mít možnost učit žáky ze SOŠ a SOU Kralupy.


8. Co když učitelé SOŠ a SOU Kralupy nebudou mít zájem přejít do Neratovic, jak bude zabezpečena výuka žáků ze SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou?

Tento stav bude znám začátkem roku 2022 po osobních schůzkách s každým zaměstnancem. Pokud některý ze zaměstnanců nebude mít zájem přejít do Neratovic, sama SOŠ a SOU Neratovice má k dispozici své učitelé. Nastane-li situace, že některá z pozic nebude obsazena, budou se hledat zájemci z řad veřejnosti apod.


9. Kde budou žáci vykonávat odbornou praxi?

Odborná praxe bude vykonávána na provozních pracovištích podle zaměření. Většinou SOŠ a SOU Neratovice prosazuje, aby žák konal praxi poblíž svého bydliště.


10. Má SOŠ a SOU Neratovice zajištěnou odbornou firmu pro praxe chemických oborů?

Škola zahájila jednání se Spolanou Neratovice, která se nachází v sousedství objektu Spojovací 632 a má velký zájem o žáky chemických oborů. Spolana přislíbila možnost exkurzí na odborných pracovištích podle konkrétní výuky a odborné praxe studentů. O dalších formách spolupráce se jedná.


11. Pokud nebudou mít žáci možnost dojíždění, je připravena varianta ubytování?

Ano, je připravena možnost ubytování žáků ve 3. patře objektu Školní 664, Neratovice. K dispozici je 10 pokojů pro 30 žáků. Cena za ubytování činí 1500,- Kč/měsíc.


12. Má škola k dispozici školní jídelnu?

Školní jídelna se nachází v objektu Školní. Ze školní jídelny se dovážejí obědy i do objektu Spojovací, kde je k dispozici výdejna obědů. Cena oběda pro žáky činí 30,- Kč. Cena za celodenní stravování je stanovena na 74,- Kč (ceny platí pro tento školní rok).


13. Jaké jsou možnosti dojíždění do Neratovic?

Z Kralup do Neratovic dojíždí dost i našich žáků. Pro přepravu používají vlakové i autobusové spojení. Pokud nastane situace, kdy spoj přijíždí o 5 minut déle, než je zahájení výuky, je možné požádat ředitelku školy o pozdější nástup na vyučování. Toto platí i pro zpáteční spoj.


14. Má ISŠT Mělník zajištěn dostatek prostor pro výuku přecházejících žáků, zejména pro odborný výcvik?

Ano, škola má zajištěny prostory pro výuku teoretických předmětů i odborného výcviku. Pokud se týká teoretické výuky, nebude se jednat o navýšení počtu tříd, ale o zvýšení počtu žáků ve stávajících třídách. Možná bude potřeba více hodin dělit na skupiny, ale prostory získáme větším využití odloučeného pracoviště na ČZA Mělník pro nástavbové obory.


Pokud dojde k nárůstu počtu skupin v odborném výcviku, je v areálu školních dílen několik učeben, které v současnosti nejsou využívány a je možné je dovybavit pro výuku OV. Škola má zajištěn také dostatek smluvních partnerů, u kterých probíhá odborný výcvik na jejich pracovištích.


15. Jaké jsou možnosti stravování a ubytování v ISŠT Mělník?

ISŠT Mělník má vlastní školní jídelnu, kde se vaří a vydávají obědy. Pro ubytování a další stravování využívá ISŠT Mělník doposud volné kapacity domova mládeže SPŠS Mělník. V případě většího zájmu je možnost využít také volné kapacity ČZA Mělník.


16. Je možné ISŠT Mělník navštívit a případně se dozvědět bližší informace?

ISŠT Mělník plánuje uskutečnit ještě 2 dny otevřených dveří, a to v úterý 18. 1. 2022 a v sobotu 19. 2. 2022. Bližší podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách, školním facebooku a dalších sítích. Mimo tyto termíny je možné požádat telefonicky nebo e-mailem o individuální návštěvu školy.


17. Budou moci žáci maturitního oboru 26-41-L/01 ISŠT Mělník po třetím ročníku složit učňovskou zkoušku, jak jim bylo původně slíbeno?

Ano, tato možnost bude zajištěna.


Zdroj www.kr-stredocesky.cz

65 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše