top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

MAS Vyhlídky: "Snažíme se, aby vyhlídky našeho regionu byly s Vyhlídkami zářivější!"

Vyhlídky jsou zapsaný spolek, který se již 16 let podílí svou činností na rozvoji obcí a jejich území tím, že svou existencí pomáhá starostům, podnikatelům, neziskovým organizacím i školským zařízením získat či nacházet dotační finanční prostředky na jejich investiční i neinvestiční záměry.

Jak spolek vlastně funguje, na čem je založen?

Jsme zapsaným spolkem a celý název zní „Místní akční skupina Vyhlídky, z. s.“. Spojení „místní akční skupina“ se vám asi nebude zdát, ale jde o přesný překlad z anglického Local Action Group. Jedná se o neziskové organizace, jejichž členská základna je tvořena veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem. Pro svou existenci musejí splnit přísné podmínky a poté mohou působit jako grantové organizace podílející se na rozvojových aktivitách venkova. Místní akční skupiny fungují na základě evropského programu na podporu rozvoje venkovských oblastí po celé Evropě. U nás v České republice pokrývají svou územní působností 90% republiky.


Každá místní akční skupina funguje na územním principu – tedy má ve své gesci území, které dobře zná. Ví, jaké konkrétní potřeby má a může dohlédnout na to, aby dotační finanční prostředky byly řádně a efektivně využity. Jistě mnoha čtenářům se nyní vybaví kauzy dotačních podvodů, ale zde je třeba si uvědomit, že pro naše území nejsme anonymní, a tak jako ho známe my, znají naši klienti nás a my si nemůžeme dovolit je zklamat nějakými excesy. To bychom si s jejich důvěrou skutečně zahrávali.


Každá MASka, tak se nám také říká, má na každé sedmileté rozpočtové období Evropské unie přidělený „balík“ finančních prostředků z evropských fondů, který má účelně využít pro své území. Při jeho rozdělování vychází se svého Strategického plánu - místní rozvojové strategie, tvořené metodou bottom-up tedy metodou zdola. V tomto plánu jsou zaneseny potřeby území a na jeho tvorbě se vždy komunitním způsobem podílejí všichni zainteresovaní aktéři z daného regionu.


Jako jediná země z Evropské unie, pracujeme na bázi „multi fondu“, tedy čerpáme z několika různých zdrojů: Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Na toto schéma si jiné státy a jejich MASky netroufly; je totiž velmi náročné jak na organizaci administrativy, sepsání a schvalování pravidel, tak i na kvalifikaci a schopnosti zaměstnanců spolku. Pro nás to však znamená, že pak můžeme čerpat na projekty od několika poskytovatelů jakými jsou v našem případě Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních věcí či Státní fond životního prostředí v gesci Ministerstva životního prostředí. Kdyby spolek na daném území neexistoval, jeho subjekty by na určitou část evropských dotací vůbec nedosáhly.


Aby si čtenáři uměli představit, co se pod vaší podporou skrývá, můžete vaši činnost trochu popsat?

Ano, určitě, jen nevím, kde začít. Podpořených projektů či aktivit byly stovky. Začněme třeba s pomocí našim starostům. Většinu našeho území, kromě města Mělníka a města Liběchov, tvoří malé obce, kde starostové nemají velký či vůbec žádný administrativní aparát; navíc v mnohých z nich vedou obecní úřady tzv. neuvolnění starostové, tedy tací, kteří mají svou vlastní práci, a kromě ní ještě vykonávají všechny povinnosti související s volenou funkcí starosty obce. Všichni však chtějí, aby se život u nich lepšil, ať už jde o obnovu tradičních hodnot či o modernizaci života na venkově. Informujeme je o možnostech dotačních podpor z našich zdrojů, pomáháme s hledáním možností přes přímé dotační možnosti jednotlivých ministerstev, a to jak ze zdrojů EU, tak zdrojů národních. Také jsme jim k dispozici na konzultace v rámci administrace žádostí či porady o nejlepším postupu jejich administrace. Našim starostům se věnujeme i tak, že pro ně organizujeme exkurze na výměnu zkušeností se starosty z jiných krajů, společná setkání, nejen v rámci valných hromad spolku, ale třeba formou Snídaně pro starosty, kde se společně sejdou a mají možnost probrat v klidu své problémy s vedením obcí, vyměnit si zkušenosti či jen popovídat, co je kde nového. Na základě zájmu a kladného ohlasu na realizovaná setkání je jasné, že tuto možnost vítají a jsou rádi, že je někdo zorganizuje a zajistí.


Jako další aktivitu lze uvést podporu našim školským zařízením. V rámci tohoto sektoru pomáháme školkám a školám nejen s neinvestičními projekty tzv. šablonami, ale v rámci velkého projektu tzv. MAPu - Místního akčního plánu vzdělávání ORP Mělník, také s financováním investičních potřeb uvedených školských zařízení. Tím, že jsou Vyhlídky realizátorem MAPu na našem území, jsou tyto potřeby zaneseny v jeho seznamu investičních potřeb a školy pak na ně mohou žádat dotační prostředky.

Vyhlídky se věnují také podpoře rozvoje cestovního ruchu. Jsou spoluzakladatelem nově vzniklé organizace destinačního managementu, který nese název „Turistická oblast Mělnicko – Kokořínsko.“ Snaží se, jak v rámci své strategie, tak v rámci zde zmíněného subjektu, podpořit publicitu oblasti, shromáždit a poskytnout informace o možnostech našeho regionu coby turistického cíle, např. vydáváním propagačních materiálů.

Další oblastí, kterou kancelář MASky zajišťuje, jsou vzdělávací aktivity organizované většinou na vyžádání našich členů, kteří si řeknou o tématiku, která je zajímá. Jsou to například školení pro starosty z oblasti fungování veřejné správy nebo problematiky školství z pozice zřizovatelů škol; školení pro ředitele škol i pedagogické pracovníky, školení pro všechny potenciální žadatele, kteří si nevědí rady s podáváním žádostí, semináře pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu, poskytovatele sociálních služeb, zaměstnavatele nebo pro zemědělce.


Vraťme se ještě chvíli k onu MAPu ORP Mělník II., jehož jste realizátory. Z minulých vydání Radnice, vím, že realizujete mnoho aktivit. Čím je realizace tohoto projektu pro školská zařízení zajímavá?

Správně jste uvedla římskou dvojku. Jde totiž již o druhou etapu. První se týkala plánování spolupráce škol v území, shromáždění jejich potřeb a plánů rozvoje i nastavení plánu konkrétních akcí podpořených projektem. V druhé, aktuální etapě, probíhá mnoho aktivit, byť danou covidní situací trochu omezených, které by se bez personální ani finanční projektové podpory nezorganizovaly. Celkem přinesl MAP území více jak 12 miliónů korun. Děti a žáci soutěžili například v Youtuberingu, výtvarné talentmánii, v tangramech či čtenářské soutěži. Žáci základních škol četli dětem v mateřských školách; pomohli jsme s vybavením domu dětí a mládeže, spolupracujeme s dalšími subjekty formálního i neformálního vzdělávání, např. s městskou knihovnou, či regionálním muzeem. Organizovali jsme školení pro učitele, která mohly, díky sdílení lektorů a zprostředkování naší kanceláří, využít jak školy mělnické, tak školy venkovské. V tom ostatně tkví podstata projektu MAP – zprostředkovat spolupráci, výměnu zkušeností, sdílet společně aktivity škol mezi sebou. Nejde nezmínit konkrétní počin spolupráce s Regionálním muzeem Mělník, kdy jsme v rámci společné práce mohli reeditovat Pověsti z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí a využít je jak na podporu čtenářské gramotnosti, tak aktivit neformálního vzdělávání. Společně jsme připravili i další didaktické a výukové materiály jako Badatelský list kocoura Švarcíka pro putování Mělníkem, materiál Hra na každý den o správných návycích atd.


Pojďme ke konkrétním číslům a podpořeným projektům. Kolik peněz se dostalo díky existenci a činnosti Vyhlídek do regionu za posledních pět let?

Prostřednictvím naší MASKy bylo na našem území rozděleno asi 116 miliónů korun. Ano, nemusí se to zdát mnoho, ale věřte, že je za tím hodně práce a úsilí, abychom tyto finanční prostředky pro region získali a udrželi. Pokud jde o skladbu podpor, byly podpořeny například výstavby chodníků, bezpečných přechodů, rekonstrukce veřejných prostranství, rekonstrukce muzeí i pomníků, obnova obchodů v malých obcích, výsadby, vybudování naučných stezek, rekonstrukce učeben a jejich vybavení, pořízení IT technologií pro školy, rekonstrukce či přístavby školských zařízení, budování komunitních center na venkově, podpora zemědělských i nezemědělských podnikatelů, rekonstrukce hasičských zbrojnic; z neinvestičních akcí se jednalo například o podporu příměstských táborů, podporu podnikatelů při zaměstnávání osob vedených u úřadu práce v rámci inovativních forem zaměstnávání, podpora komunitních pracovníků na venkově, vybudování multidisciplinárního týmu sociálních pracovníků a mnohé další. Nelze zde vyjmenovat všechny, ale více se mohou zájemci dovědět na našich webových stránkách.


A co zmínit na závěr něco o vaší kanceláři a partnerech spolku? A proč to všechno děláte?

Pokud jde o spolek, pracujeme na území 40 obcí se 40 tisíci obyvateli, máme 50 členů. Jsme zaštítěni v rámci kraje Krajskou sítí a v rámci České republiky Národní sítí MAS. V našem území pak máme podporu nejen našich členů, ale i dalších subjektů, jakými jsou již zmíněná školská zařízení, muzeum, knihovna, dům dětí a mládeže, a především město Mělník. Najdete nás v kanceláři na nám. Míru, kterou vedeme my, čtyři ženy, jak nás tu vidíte. Ovšem na velké projekty máme zřízeny odborné týmy spolupracovníků či využíváme specialisty, bez jejichž kompetence a znalostí bychom se neobešly.

A proč to děláme? Dobrá otázka! Protože jsme všechny odtud, protože se nám tu líbí a máme to tu rády, a protože už víme, že kdyby tu MASKa nebyla, náš region by přišel o mnoho příležitostí finančních podpor pro rozvoje našeho území. A přestože si občas říkáme, že už jsme z „boje s administrativou“ tak unavené, že už to dál nejde, přemůže nás radost z pomyšlení na každou věc, která byla díky spolku podpořena, ať už jde o silnici, školu, novou autobusovou zastávku nebo dětské hřiště.


Za rozhovor děkuji osazenstvu kanceláře MAS

Galině Čermákové, Anetě Kolářové, Karolině Stránské a Marcele Pánkové

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page