top of page
  • Marta Dušková

Právo na informace o zdravotním stavu a ochranu osobních údajů

Informace o zdravotním stavu je povinen sdělit lékař každému pacientovi a sdělit vše, co se týká jeho zdraví, srozumitelně. Lékař podává informace o výsledcích vyšetření, o způsobech léčby a rizicích, případně alternativách a o odhadu vývoje onemocnění.

Každý má právo si určit jakoukoliv osobu či osoby, které mohou být informováni o jeho zdravotním stavu a jména určených osob by měly být součástí zdravotní dokumentace pacienta. V případě poskytování informací po telefonu je možné ověřit totožnost osob prostřednictvím hesla či kódu, které se určí daný pacient například v případě hospitalizace.

Každý podle zákona má právo na ochranu osobních údajů, což jsou ve zdravotnictví jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, případně číslo občanského průkazu či jiného dokladu pro identifikaci.


Každý člověk má právo nahlížet do své zdravotní dokumentace či jeho zákonný zástupce nebo opatrovník a další osoby výslovně určené danou osobou. Každý zdravotnický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost v souvislosti se zdravotní péčí a sem spadá například i informace o lékaři, který se o pacienta stará a léčí jej.


Co je informovaný souhlas?

Přesná citace z webu NZIP: Informovaný souhlas je dobrovolný souhlas, který uděluje člověk podstupující nějaký zdravotní výkon (např. pacient u lékaře nebo v nemocnici, člověk podstupující očkování, účastník klinické studie apod.), případně jeho zákonný zástupce, poté, co byl seznámen s účelem, metodou, postupem a případnými přínosy i riziky daného zákroku. Hlavními kritérii informovaného souhlasu je, aby člověk udělující souhlas rozuměl všemu, co o daném zákroku potřebuje vědět, aby souhlas nebyl udělován pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a aby člověk byl obeznámen s tím, že již udělený souhlas může kdykoli odvolat.


Podrobné informace k dané problematice jsou uvedeny na webových stránkách NZIP v článcích Právo na informace o vašem zdravotním stavu | NZIP a Právo na ochranu osobních údajů | NZIP a autorem článků je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.


20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page