top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Rekonstrukce ZŠ Velký Borek je dokončena

VELKÝ BOREK - Téměř dva roky jsme pracovali na přípravě a rekonstrukci budovy naší základní školy a nyní je hotovo. Tedy téměř hotovo, protože ještě probíhá dovybavení školy nábytkem a přestěhování pomůcek a veškerého vybavení tak, aby děti mohly poprvé zasednout do lavic v této zrekonstruované budově v pondělí 4. ledna 2021. Musíme mít také rozhodnutí od krajského úřadu a ministerstva školství, že se může škola vrátit do svých původních prostor. Bez těchto dokumentů se škola přestěhovat nemůže.

Výchozí stav

Původní školní budova je datována na části historického krovu letopočtem 1857. Dokončena byla v r. 1864. Jedná se o školu s malotřídní výukou pro I. stupeň základního vzdělávání.


Školní prostory byly před rekonstrukcí stísněné a nevyhovovaly současným požadavkům hygienickým, požárním, provozním a kapacitním. Navíc se v roce 2018 při odborném průzkumu specialistů Kloknerova ústavu ČVUT v Praze ukázalo, že budova školy má akutní problém: krov se střechou byl staticky v havarijním stavu. Poškození mělo více příčin: biogenní poškození (dřevokazným hmyzem a houbami) a nevhodné historické zásahy do statiky krovu.


Bylo třeba řešit i další stavební problémy: statické potíže se stropy (průhyby podlah mezi prvním a druhým nadzemním podlažím a mezi druhým a třetím podlažím) a praskáním obvodových zdí, zastaralé elektrické rozvody na hranici bezpečnostních norem, vlhké přízemí, bariérovost stávající celé budovy, nevyhovující sociální zázemí (toalety).

S nárůstem počtu žáků školy v poslední době bylo třeba vytvořit nové prostory pro dělené hodiny angličtiny a přírodovědných předmětů. Zcela nedostatečná byla kapacita školní družiny.


Výše uvedené problémy potřebovala škola bezodkladně řešit. Nutností tedy byla komplexní obnova školy.

Původní stav

Rekonstrukce

Obec Velký Borek se rozhodla tuto velkou investiční akci za téměř 30 milionů korun provést. Stavbu realizovala firma KASTEN od 15. července 2019 do 16. října 2020. Školní výuka byla přesunuta do prostor volnočasového centra a obecního úřadu, kde se děti učí doposud.


Dle projektové dokumentace byla celá budova zateplena, vyměněny všechny výplně

otvorů (okna, dveře). Stávající staticky nevyhovující konstrukce podlah byly odstraněny a nahrazeny konstrukcemi novými. Součástí stavby je umístění nové technologie řízené výměny vzduchu s rekuperací zajištující požadovanou výměnu vzduchu v učebnách se zachováním tepelných zisků z odpadního vzduchu vypouštěného do vnějšího prostředí. Přístup do budovy je nově doplněn rampovou konstrukcí s plošnou podestou před vchodem. Celá budova je navržena dle zásad pro pasivní energetický standard. Snahou bylo dosáhnout nízkonákladového provozu.


Stávající stavba ZŠ byla třípodlažní s historickou přístavbou sociálního zázemí školy. Navrženými stavebními úpravami v budově došlo k dílčí změně užívání místností. Demolice stávajícího objektu přístavku s toaletami umožnila rozšířit školu o novou přístavbu a nástavbu. V nové přístavbě je nyní plnohodnotné hygienické zázemí pro školu - WC, umývárny, dále nové únikové schodiště a výtahová plošina. V nové nástavbě - třetí nadzemní podlaží (místo bývalého půdního prostoru) jsou celkem tři učebny – jedna počítačová pro výuku 20 žáků, druhá pro družinu. Ve třetí se předpokládá kombinovaný provoz učebny s družinou. Na podlaží je umístěna technická místnost se strojním vybavením vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla. Nástavba je komunikačně spojena schodištěm s 2. nadzemním podlažím staré školy a novým průchodem ke schodišti nové přístavby. U tohoto schodiště je výtahová plošina umožňující bezbariérový přístup po celé budově.


Budova bude po úpravách sloužit pro základní školu s navrženou kapacitou 75 žáků, školní družinu s kapacitou 50 žáků. Každá třída bude mít vlastní kmenovou učebnu. Nově vznikla na školním dvorku venkovní učebna – altán.Tým lidí

To, že byla tato náročná akce dovedena do zdárného konce, je výsledkem perfektní týmové spolupráce mnoha lidí. Všem patří naše obrovské poděkování.

Poslankyně Kateřina Valachová měla pro naši školu jako bývalá ministryně školství obrovské pochopení. Intenzivně nám pomáhala hledat cestu k finančním zdrojům. Ještě před zahájením rekonstrukce naši obec a školu osobně navštívila. Nikdy nezapomenu na její slova při prohlídce školy: „V reálu je to ještě horší než na fotkách“.

Ředitelka naší základní školy Jana Basařová se společně s celým pedagogickým sborem zhostila na jedničku úkolu vystěhovat celou školu a připravit vyučování v náhradních prostorách na obecním úřadě a ve Volnočásku.

Dotační manažerka Jana Tywoniaková odvedla výbornou práci a připravila podklady pro získání dotací od Ministerstva financí ČR a od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Architektka Jitka Becková vtiskla naší škole podobu a citlivě propojila starou budovu s moderní nástavbou a přístavbou.

Projektant Jiří Šír připravil veškeré podklady pro stavební povolení a účastnil se kontrolních dnů, aby řešil neodkladně problémy, které rekonstrukce přinášela.

Technický dozor stavby a koordinátor bezpečnosti práce Jakub Dušátko svýma očima, kterým nic neunikne, dohlížel na to, aby veškeré práce na stavbě byly provedeny správně.

Stavbyvedoucí firmy KASTEN Jan Kuchař a Antonín Šimek měli celou stavbu na starosti a tohoto nelehkého úkolu se zhostili výborně. Celé vedení firmy KASTEN přistupovalo k výstavbě velmi zodpovědně a snažilo se o maximální vstřícnost a spolupráci s obcí po všech stránkách.

Financování

Projekt „Stavební úpravy ZŠ Velký Borek 2019“ byl realizován s dotací ve výši 19 998 000 Kč MF ČR z programu Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, oblast podpory: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 298280 a s finančním přispěním ve výši 2 672 022 Kč prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu II 2020 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu, v rámci tematického zadání „Dodatečná podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol“, evidenční číslo žádosti ISF/DSK/042750/2020. Celkové náklady na realizaci projektu činily 30 092 362,41 Kč včetně DPH. Další nemalé finanční prostředky obec škole v tuto chvíli poskytuje na vybavení interiéru.


Mgr. Helena Vavřinová, starostka obce

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page