top of page
  • Marta Dušková

Výstavbě spalovny už pravděpodobně nestojí nic v cestě…

Ministerstvo životního prostředí dne 17. dubna 2024 vydalo souhlasné závazné stanovisko k záměru Průmyslové Energetické Centrum Neratovice (PECeN), jehož uvedení do provozu je plánováno na rok 2029.Souhlasné stanovisko ministerstva bylo vydáno s podmínkami a celý dokument je k dispozici zde File.ashx (neratovice.cz). Závazné stanovisko ze 17. dubna obsahuje mimo jiné celkem 35 podmínek z těchto 6 oblastí:

Podmínky pro fázi přípravy záměru

Podmínky pro fázi realizace (výstavby) záměru

Podmínky pro fázi provozu záměru

Podmínky pro minimalizaci rizik spojených s provozem záměru

Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí 

Jednotlivé podmínky pro každou oblast jsou uvedeny v dokumentu ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ viz odkaz výše.K tématu spalovna se na žádost magazínu Kanál eM vyjádřil zastupitel obce Libiš Michal Štětka, který se problematikou zabýval do hloubky a zabývá se všemi aspekty, které přinese či může přinést výstavba spalovny.

Pohled z druhé strany - Pecen Libiš je předložen bez úprav a korektury:

"Uvědomuji si, že slovo spalovna má negativní konotace. Od představení projektu jsem se k němu snažil najít maximum informací, abych si mohl udělat správný obrázek jak o spalovně samotné tak o projektu v rámci Spolany. Proto jsem se účastnil všech veřejných i neveřejných představení projektu ze strany FCC, byl jsem na exkurzi s občany Libiše ve spalovně v pražských Malešicích a následně v druhé spalovně v rakouském Zistersdorfu. Načetl jsem řadu materiálů z ministerstva životního prostředí, odpadových organizací i od například hnutí Duha.


Po proniknutí do problematiky odpadového hospodářství jsem s obcí začal aktivně spolupracovat na problematice likvidace odpadů. V Libišské radnici (obecní periodikum) mám pravidelné příspěvky na téma Odpady, Jak třídit, Co třídit a podobně. Vysvětluji lidem, že nejlepší je, když žádný odpad nevzniká, případně když suroviny využijeme k dalšímu zpracování. Až v poslední řadě je energetické využití. Naše společnost však produkuje tolik odpadu, že právě pro energetické využití je odpadu mnohem více, než je kapacita pro zpracování.


A teď již k samotnému Pecenu a mému pohledu na věc. Samotný projekt je situován do středu podniku s dlouhou historií chemického průmyslu. Pro jeho stavbu bude využita stávající dopravní infrastruktura silniční i železniční a nevyžádá si tak žádné zásahy do “obecní” krajiny. Bude stát na zpracovaných sutinách stávající nevyužívané zástavby. Demolice viskosové střiže tak opět bude mít minimální dopady na život v obci, protože se nebude odvážet téměř žádný materiál. Samotná spalovna bude likvidovat odpad ze severní části Středočeského kraje, na který dnes samotné FCC nemá žádnou alternativní kapacitu. A veškeré energie, které spalovna vyprodukuje, budou spotřebovány samotnou technologií Spolany a opět tedy nebudou vyžadovat žádnou dodatečnou infrastrukturu na území obce. Setkávám se s názory, že lidé už zde se Spolanou vytrpěli dost. Ať si to postaví někde, kde nežijí lidé a podobně. Za sebe s tímto nemohu souhlasit. Neumím si představit lepší místo, kde spalovnu postavit. Likvidace odpadu na krátkou vzdálenost, uprostřed průmyslové zástavby a s využitím vyrobené energie přímo v průmyslovém areálu.


Dalším argumentem jsou různé emise škodlivin, hluku, odpadků a dokonce prý obrovských krys. Ani jedno z toho se v ostatních spalovnách neděje. Spalovnu samozřejmě vidíte, protože je to masivní budova. Ale život okolo ní vzkvétá. V řadě Evropských měst i ve Vídni jsou prakticky uprostřed města. Proces čištění spalin je dnes na takové úrovni, že nemám nejmenší obavu o kvalitu ovzduší a okolí. Investor například i navýšil komín na 80 metrů, aby zvětšil rozptylovou plochu, i když by podle norem stačil poloviční. V dnešní době dle mých zkušeností není možné takovéto zařízení provozovat v rozporu s normami, protože na spalovny odpadu jsou kladeny speciální požadavky na měření a kontrolu. Zároveň musí být dle legislativy takovýto projekt stavěn dle tzv. BAT, neboli nejlepších dostupných technik/technologií. Jinými slovy, ani argument, že u nás se určitě použije nějaký “starý šrot” také nemůže obstát. Takový provoz by nemohl být spuštěn.


Uspořádal jsem ve zdejší knihovně i veřejnou besedu s občany, aby měli možnost se ptát a říci nám své obavy tak, abychom s nimi na zastupitelstvu mohli dále pracovat. Účast byla hojná. Mam ovšem pocit, že ti lidé nepřišli naslouchat argumentům, ale utvrdit se ve vlastním názoru.


V obci Libiš se kolem toho vyrojila řada mýtů. Občané ve spolupráci s radou obce zorganizovali petici. Její prezentace byla velmi hysterická, odstřižená od reality a velmi emocionální. V podstatě jsme se dozvěděli, že zde do pár let všichni vymřeme na nejrůznější nemoci a ti co to přežijí, se budou brodit hromadami odpadků. Na základě této petice následně rada obce podnikala řadu kroků k zastavení EIA. Najaly právníky, najali si i sdružení DUHA. Velmi mě mrzí, že o těchto krocích nebylo i přes mé dotazy na zastupitelstvu vůbec jednáno. Rada v tomto rozhoduje za obec zcela bez mandátu zastupitelstva o o svých krocích nikoho neinformuje, nevede diskusi a v podstatě vede svatou válku. Její jednání došlo tak daleko, že blokuje i veškeré projekty samotné Spolany. Spolana naši obec z téměř poloviny živí. nemyslím pouze občany, nýbrž obecní rozpočet. I tak radní dopustili naprosté odstřižení od jakýchkoliv rozumných vztahů s vedením podniku. Zablokovali nejdříve protipovodňová opatření. Následně se pokouší blokovat modernizaci linky na PVC, blokují samotný Pecen a nyní blokují i demolici chátrajícího objektu viskózové střiže. Takto se dle mého vedení obce nemůže chovat. Rozumný rozvoj obce na spolupráci se Spolanou i dalšími podniky úzce souvisí. Bez dobrých vztahů se kvalitní rozvoj dělat nedá.


Závěrem ještě pár vět o vnímání této problematiky mým okolím. S řadou přátel jsme se shodli na prospěšnosti rozvoje Spolany. Ne jen rozšiřování, ale především modernizace stávajících provozů bezpochyby prospěje jak zdejšímu prostředí, tak hlukové zátěži a zároveň umožní podniku více investovat do CSR projektů a zajistí dlouhodobá pracovní místa. Rozvíjí se jen ty oblasti, kde se daří podnikatelům. Naše vedení obce dělá vše pro to, aby se zde Spolaně nedařilo. Pecen umožní Spolaně stabilizovat náklady na energie a mít tak dostatek prostředků na modernizaci. Umožní Libiši i dalším obcím nakládat s odpady lépe, než je jen nahrnout na hromadu na skládce. Proto ji podporuji. Má sociální bublina je stejného názoru".


Vyjádření k dokumentaci před odsouhlasením obdržel příslušný úřad od těchto subjektů:

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

 Spolek Libišské ženy, z.s.

 Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí

 Středočeský kraj

 Spolek občanů Neratovic

 Obec Libiš

 Město Neratovice

 Arnika – program Toxické látky a odpady

 Ministerstvo životního prostředí, odbor cirkulární ekonomiky a odpadů336 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page