top of page
  • Marta Dušková

Vyjádření města Neratovice k oznámení záměru PECeN Neratovice

PECeN je stále velmi diskutované téma v Neratovicích a Libiši a týká se plánované spalovny. Je to zkratka pro Průmyslové Energetické Centrum Neratovice. V katastru obcí Neratovice a Libiš na místě stávajícího areálu Spolany Neratovice se připravuje v posledních letech projekt PECeN, v místech, kde jsou ještě původní provozy, které nejsou využívány a chátrají.Město Neratovice zaslalo na Ministerstvo životního prostředí dne 20. listopadu k záměru projektu vyjádření, které zveřejnilo na webu města Vyjádření samosprávy k přepracovanému záměru spalovny (PECeN): Neratovice ve znění:

Vyjádření města Neratovice k oznámení záměru PECeN Neratovice podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


1. Dopravní zatížení v průběhu přípravy záměru, výstavby a samotného provozu zařízení PECeN

Dokument Vypořádání připomínek z vyjádření k dokumentaci EIA obsahuje v bodě 1.1. tabulku vypracovanou Ředitelstvím silnic a dálnic, jež vypočítává intenzity na dotčených silnicích I/9, II/101 i napojovacích silnicích. Tabulka, která byla sestavena na základě sčítání dopravy z roku 2020, však v postupném navyšování intenzit až do roku 2030 nezohledňuje změnu zákonů souvisejících s odpadovým hospodářstvím, které povedou k navýšení nákladní dopravy, zejména na komunikacích I/9 a II/101.

Lze důvodně předpokládat, že právě po těchto komunikacích bude nad rámec původního propočtu a kvalifikovaného předpokladu svážen odpad, který již nebude možno skládkovat, do zařízení PECeN nebo ZEVO Mělník. Dopravní zatížení oblasti Neratovice – Byškovice se tedy tedy proti původnímu předpokladu zvýší.

Uvedená tabulka pracuje s daty, není ale doplněna o vyhodnocení těchto dat. Zpracovatel předmětné tabulky, jíž investor argumentuje, je ŘSD. Tentýž státní úřad tato data sám vyhodnocuje tak, že stávající úsek silnice I/9 ve stávajícím dvoupruhovém uspořádání kapacitně nevyhovuje a má negativní vliv na bezpečnost a životní prostředí obyvatel. Vyplývá to z jím zpracované TES/HDM-4 pro akci “I/9 Líbeznice - Mělník, Přeložka 1. část, úsek Líbeznice - Větrušice”, jak jsme uváděli již v původním vyjádření.


Vzhledem k těmto skutečnostem trváme na podmínce uvedení zařízení PECeN do provozu až po dokončení obchvatu – přeložky silnice I/9, jejíž realizaci avizuje investor ŘSD do roku 2030.


Dle Dokumentace záměru PECEN, přílohy 3, je technicky možná varianta přepravy odpadu po železniční síti (až 30 %, 48 000 tun/ročně). Požadujeme maximální využití železniční sítě pro přepravu odpadu vzhledem k existující dopravní infrastruktuře, která eliminuje nutnost nákladné výstavby železničních vleček a dalších zařízení. Požadujeme jasně deklarovaný závazek investora o konkrétním objemu odpadu, který bude ke zpracování dopravovat po železnici.


Zároveň apelujeme na prozkoumání možnosti veškerého svozu ze všech překládacích stanic pouze po železniční síti. Vzhledem k rozsáhlé železniční síti v regionu Mělnicka i Středočeského kraje a dalších dotčených území, tak jak potvrzuje kapitola 4, a technické vybavenosti areálu Spolany je toto využití na místě.


2. Demolice stávajícího objektu bývalé viskózové střiže chemického závodu Spolana

Jsme si vědomi, že demolice na základě zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí nepodléhá povinnosti zpracování studie dopadu na životní prostředí EIA. Předmětná demolice objektu bývalé viskózové střiže však podle našeho názoru není demolicí jako takovou, ale demolicí vynucenou záměrem investora, a je nutnou podmínkou realizace výstavby zařízení PECeN, a jako taková je neoddělitelnou součástí celého projektu.


Ačkoliv přepracovaná a doplněná dokumentace EIA obsahuje novou přílohu 12, která zpracovává průzkum kontaminace budovy bývalé střiže, pozemků a podzemních vod, nepovažujeme tento průzkum za dostatečnou garanci vhodného a adekvátně bezpečného přístupu k demolici budovy a přípravy staveniště ve smyslu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.


Vzhledem k tomuto faktu požadujeme, aby samotná demolice byla zahrnuta v dokumentaci EIA a podléhala celému procesu posouzení vlivu na životní prostředí.

3. Kapacita zařízení překračuje potřeby regionu

Investor deklaruje, že sám nese podnikatelské riziko v otázce využitelnosti zařízení PECeN, a prohlašuje, že potřebnost plánované kapacity zařízení PECeN nelze hodnotit na základě jiných projektů obdobného rozsahu a účelu, které již prošly procesem EIA.

Je faktem, že proces EIA neposuzuje soulad kapacit konkrétního zařízení s plány odpadového hospodářství a konkrétní umístění zařízení s ohledem na další podobná. Dokumentace EIA však posuzuje vlivy na životní prostředí a je zřejmé, že každý záměr podobného zařízení pro energetické zpracování odpadu negativní vliv na životní prostředí má (!), přestože tento může být vyhodnocen jako odpovídající zákonným limitům.


V případě regionu severní části Prahy a Mělnicka je záměr investora již třetím podobným zařízením a lze důvodně předpokládat kumulaci dopadů na životní prostředí a zároveň zpochybňovat přínos tohoto zařízení v jiném smyslu než jen ekonomickém pro investora.


Z těchto důvodů trváme na tom, že výstavba třetí spalovny (ZEVO Mělník se souhlasným stanoviskem EIA s kapacitou 320 tis.t/r a ZEVO Malešice, s navýšenou kapacitou na 480 tis.t/r) na území o rozloze pouhých 50 km2 je v rozporu s koncepcí Ministerstva životního prostředí a zvyšuje další zátěž životního prostředí v hustě zalidněném regionu.


Opíráme se přitom mj. o analýzu „Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027“, která vyhodnocuje současný stav sítě zařízení k nakládání s odpady na celostátní i regionální úrovni a byla zpracována Ernst & Young, s.r.o. pro objednatele MŽP ČR.


4. Požadujeme jasně deklarovat zákaz dovozu odpadů ze zahraničí pro účely energetického využití v zařízení PECeN

Investor v dokumetu Vypořádání připomínek z vyjádření k dokumentaci EIA v kapitole 1.4. uvádí, že: „V záměru PECeN není uvažováno s dovozem odpadů ze zahraničí, viz kapitola B.I.4 dokumentace EIA, podkapitola Dovoz surovin – paliva. Oznamovatel (FCC) připravuje záměr pro potřeby své, resp. svých tuzemských zákazníků v reakci na zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030.“


Formulace, že „v záměru PECeN není uvažováno s dovozem odpadů ze zahraničí” je podle našeho názoru příliš vágní na to, aby bylo z ní možno vyvozovat závazné stanovisko investora. Nevylučuje, že v budoucnosti toto zvažováno bude. Proto opakovaně požadujeme, aby byla striktně definována podmínka zákazu využití odpadů dovezených ze zahraničí za všech okolností i nad rámec zákona a aby tato podmínka byla zanesena do všech právních aktů směřujících k povolení provozu PECEN, pokud budou vydány.


Opakujeme naše předchozí vyjádření z 1. 6. 2023, že pokud investor tvrdí́, že s variantou využití odpadu dovezeného ze zahraničí nepočítá, není tento požadavek nijak konfliktní a není důvod mu nevyhovět a explicitně jej neformulovat.


5. Pravidelné měření imisí a emisí

V otázce ochrany ovzduší a vlivu na jeho kvalitu se odkazujeme na vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Neratovice jako orgánu státní správy v přenesené působnosti.


Poukazujeme zejména na skutečnost, že oblast Neratovicka je definována jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší a záměr PECeN bude nadále imisní zatížení v regionu zhoršovat. Problematické je zejména překračování zákonných limitů u benzo(a)pyrenu.

Opakovaně požadujeme jako podmínku v procesu EIA zřízení takové měřicí stanice ČHMÚ a zveřejňování verifikovaných výsledků měření stavu ovzduší, vše na náklady investora.


Podrobné informace projektu jsou na webu Odpad jako zdroj čisté energie | PECeN (pecen-neratovice.cz).

161 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page