top of page
  • Marta Dušková

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro ukrajinské děti

Město Mělník oznámilo termíny konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání pro ukrajinské děti na svém profilu Město Mělník | Facebook.OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на

навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)


Ředitelé mělnických základních škol oznamují místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Директори Мельницьких початкових шкіл повідомляють про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:


Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

1) kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

2) kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

1) які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

2) які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu / Дата та час запису a Místo zápisu / Місце запису


6. 6. 2022 od 15:30 do 17:30 v Masarykově kulturním domě Mělník,

U Sadů 323, Mělník

7. 6. 2022 od 9:00 do 15:00 Městský úřad Mělník,

náměstí Míru 51, Mělník


Organizace zápisu / Порядок запису:


1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.


2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zástupce školského poradenského zařízení bude přítomen na místě.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок

відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога. Заступник школьніго відділенні буде на місті зустрічі.


3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání / заяву про зарахування дитини до початкової школи (Ви не потребуете мати с собою цей документ, вся інформація буде записана

працівником міністерсва на місті) – vyplníte na místě

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

d) místo pobytu dítě v městě Mělník

Місце проживання дитини в місці Мельнік.


4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Současně v těchto termínech proběhne registrace do vyšších ročníků základních škol od září 2022. Základní škola je v České republice do 9. ročníku. Dostavte se i přesto, že nevíte s jistotou, že od září 2022 budete pobývat v městě Mělníku. Děkujeme.

При цьому в ці терміни з вересня 2022 року відбуватиметься регістрація у старші класи середніх шкіл. Початкова школа в Чехії лише 9 класів. Приходьте, навіть якщо ви не знаєте

напевно, що з вересня 2022 року ви залишитеся в місті Мельник.


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page